Změna směru otáčení 3 fázového motoru…

…pomocí dvou 3 fázových stykačů.

Následující článek je pouze informativní a popisuje zapojení el. motoru v soustavě 3x400V. Jedná se o práci s nebezpečným napětím! 
Zapojení musí provádět pouze osoba k tomu pověřená s platným oprávněním. 
Autor nenese žádnou odpovědnost za případné zranění způsobené neodborným zásahem do elektrického zapojení spotřebičů.

V podstatě pro to, aby se 3 fázový motor začal otáčet opačným směrem, stačí nám prohodit zapojení 1. a 3. fáze na svorkách motoru. Je to opravdu takhle jednoduché, ale setkal jsem se i s tím, že ne každý elektrikář to opravdu ví (ne každý totiž běžně zapojuje el. motory).

Na následujícím schématu je elegantní zapojení se dvěma stykači – KM1 a KM2.

Stykače ovládáme pomocí přepínače (není znázorněn), který sepne kontakty buď prvního nebo druhého stykače.

Při sepnutém stykači KM1, se po zapnutí hlavního spínače FA2 propojí fáze L1 se svorkou motoru U1, fáze L2 se svorkou V1 a fáze L3 se propojí se svorkou W1. Tím se motor začne otáčet doprava.

Při sepnutém stykači KM2, se po zapnutí hlavního spínače FA2 propojí fáze L1 se svorkou W1, fáze L2 zůstane spojena se svorkou V1 a fáze L3 se propojí se svorkou U1 na motoru. Motor se pak začne otáčet doleva.

Stykače KM1 a KM2 při skutečném zapojení musejí být vzájemně blokovány přes své pomocné kontakty (na obrázku to není znázorněno). To znamená, že jsou jištěny proti současnému spuštění proti sobě. Jak jsem už psal, zapojení musí provádět osoba pověřená (elektrikář), který by neměl stykače bez blokování zapojit.

Samozřejmě platí, že při změně směru otáčení musí motor stát. V případě že by motor dobíhal v jednom směru, prudkou a okamžitou změnou polarizace by mohlo dojít k jeho poškození, nebo by proudový ráz vyhodil jistič v rozvaděči. Proto je potřeba s takovýmto zařízením zacházet opatrně.

 

Michal Šika - OK1MSI